HARU TOHOKU 16-17

Original goods design / Produce & Direction: Kazuyo Nada, AD & Design: Makiko Shimizu / 2015