HAGOROMO

Original T-shirt store / 2013 / Web Program: Tamon Yasunaga, Modeling: Hidetoshi Andou, AD & Design: Makiko Shimizu